Vedtægter for Midtfyns Kunstforening

1. Formål
Foreningens formål er at fremme interessen for kunst bl.a. gennem indkøb af kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne.
Løbende udstillinger og indkøb foretages af bestyrelsen.
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, der som minimum skal indeholde retningslinjerne for de enkelte bestyrelsesmedlemmers deltagelse i afgørelse om kunstindkøb.
Et eksemplar af forretningsordenen skal bero hos foreningens revisor, ligesom den skal være tilgængelig på foreningens ordinære generalforsamling.

2. Medlemskab
Foreningen er for alle interesserede.
Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.
Ved indmelding i en løbende periode, betales kontingent for hele regnskabsåret, med henblik på at kunne deltage i lodtrækningen ved næstkommende generalforsamling.
Udmeldelse af foreningen kan ske med 1 måneds varsel, dvs man kan melde sig ud når som helst, men ikke få tilbagebetalt kontingent. I tilfælde af dødsfald har efterlevende ægtefælle/samlever ret til at indtræde i foreningen med afdødes rettigheder.

3. Kontingent
Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentrestancer medfører automatisk at medlemskabet ophører og at optjent anciennitet bortfalder. Kontingentindbetaling sker ved indbetaling til foreningens konto med angivelse af navn og medlemsnummer.

4. Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år senest 15. november. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved mail til medlemmerne. Indkaldelse skal indeholde oplysning om rettidigt indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelsen, som ønskes behandlet i henhold til dagsordenen.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til formanden senest 30. september. På generalforsamlingen kan kun de forslag komme til afstemning, som er optaget på dagsorden og nævnt ved indvarslingen samt ændringsforslag hertil.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter skriftlig opfordring til bestyrelsen af mindst 25 % af medlemmerne bilagt skriftligt forslag til behandling. Indkaldelse sker efter samme regler som til ordinær generalforsamling.
På den ekstraordinære generalforsamling behandles kun de punkter der har givet anledning til indkaldelse.
Der udarbejdes referat af såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.

5. Stemmeret
På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme.
Et medlem er berettiget til at lade sig repræsentere og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt, når fuldmagten er skriftlig.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer.
Generalforsamlingen vælger desuden 2 bestyrelsessuppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant Suppleanter samt revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

6. Valgbarhed
Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en 2 årig periode. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående bestyrelsesmedlemmer ved første generalforsamling efter stiftelsen vælges ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Denne fremlægges til orientering på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.
Bestyrelsen er ulønnet.

7. Beslutningsdygtighed
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed.
Såfremt der stilles forslag herom, skal afstemningen foretages skriftligt.

8. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger årsberetning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt
10. Bortlodning af årets indkøbte kunstværker

9. Tegningsregel
Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Foreningen kan ikke optage lån.

10. Bortlodning
Kun medlemmer, hvis kontingent er betalt for hele perioden kan deltage i bortlodningen.
For at kunne deltage i såvel hovedudtrækning som tillægsudtrækning er det en betingelse at medlemmet er til stede. Ved fællesmedlemskaber er det dog tilstrækkeligt at den ene part deltager.
Er man forhindret i at deltage kan der meddeles fuldmagt til en anden, således at denne kan vælge kunstværk på medlemmets vegne.
Den i punkt 8 stk. 1 O nævnte bortlodning foretages efter følgende retningslinjer:
Hovedudtrækning
Der udtrækkes det antal medlemmer, der svarer til gevinsternes antal. I den rækkefølge, udtrækningen har fundet sted, vælger vinderen en gevinst. Hvert medlem kan kun vinde en gang i samme udtrækning. Alle medlemmer har første år 1 lod. De, der ikke vinder det første år, får andet år 2 lodder osv.
De, der vinder, deltager de næste 3 år med 1 lod, hvorefter man får 2 lodder osv.
Udtrukket medlem kan trække sig i lodtrækningen, hvis det ønskes.
Ved kommende lodtrækninger stilles medlemmet som de ikke trukne.
Hver 10. gevinst trækkes blandt medlemmer, der ikke har vundet de sidste 1 0 år.
Ti/lægsudtrækning
Efter hovedudtrækningen bortloddes der eventuelt tillægsgevinster af mindre værdi, blandt de repræsenterede medlemmer, der ikke har vundet en hovedgevinst i årets trækning. Disse medlemmer deltager med et lod ved udtrækning af tillægsgevinst.
Tillægsgevinsten har ingen indflydelse på antal lodder.
Medlemmer, som ikke er til stede ved lodtrækningen, kan meddele fuldmagt til at en anden kan vælge kunstværk på medlemmets vegne.

11. Vedtægtsændringer
Forslag om ændringer af vedtægterne og om foreningens opløsning kan alene vedtages af en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er til stede, og når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
Såfremt fremmødet ved en sådan generalforsamling ikke er tilstrækkeligt, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan vedtage forslaget ved stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Ved forslag om opløsning af foreningen skal samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens midler.

Forelagt på generalforsamlingen den 29. oktober 2019 og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 3. december 2019.